• ff1
  • 57
  • 55
  • 56
  • 58
loading...

Ліцейні новини

loading...

Повідомлення

loading...


1.Загальні положення

1.1.Цей Статут Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради (далі – Статут) розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради (далі – ліцей).
1.2.Хмельницький ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради є правонаступником Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки, який був створений розпорядженням представника Президента України в Хмельницькій області від 26.07.1993р. № 531.
1.3.Ліцей заснований і діє на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, управління яким здійснює Хмельницька обласна рада.
1.4.Ліцей перебуває у комунальній власності, є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області. Управління ліцеєм здійснює Хмельницька обласна рада (далі – Засновник).
1.5.Місцезнаходження ліцею: вул. Озерна, будинок 14, м.Хмельницький, Хмельницька область, 29000.
1.6.Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про охорону дитинства», нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Хмельницької обласної ради, наказами Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації (далі – Департамент) і цим Статутом.
1.7.Ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, штамп, ідентифікаційний код та інші реквізити відповідно до чинного законодавства України, має право відкривати рахунки у відповідних установах, укладати господарські правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді.
1.8.Фінансування ліцею, його матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та коштів, отриманих від надання платних послуг, наданих у порядку та на умовах визначених чинним законодавством України, інших джерел, не заборонених законодавством України.
1.9.Головною метою ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Ліцей –заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів, що забезпечує оволодіння особою компетентностей, які визначені державним стандартом базової та профільної середньої освіти, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді. Ліцей має власний гімн та клятву ліцеїста.
1.10.У складі ліцею функціонують:
- гімназія – структурний підрозділ ліцею, що забезпечує базову середню освіту;
- інтернат з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок Засновника;
- предметні кафедри (методичні об’єднання вчителів), методичні об’єднання вихователів, психолого-соціологічна служба та медична служба.
1.11.Головними завданнями ліцею є:
-забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
-виховання громадянина України;
-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
-формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянської позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
-виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
-реалізація свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
-створення умов для оволодіння наукових знань про природу, людину і суспільство;
-створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум;
-здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді;
-збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;
-надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, певного рівня професійної підготовки;
-пошук і відбір для навчання талановитої молоді;
-оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.
1.12. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої законодавством України та Статутом, крім обмежень передбачених цим Статутом
1.13. Ліцей несе відповідальність за:
-безпечні умови освітньої діяльності;
-дотримання державних стандартів освіти;
-дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, наукової діяльності;
-дотримання фінансової дисципліни.
1.14.Ліцей має право:
-визначити форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
-в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
-спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
-використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
-бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та цим Статутом;
-отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;
-залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному Засновником, згідно із законодавством України;
-розвивати власну соціальну базу;
-визначати контингент учнів;
-встановлювати ліцейну форму одягу для учнів;
-користуватися пільгами, що передбачені державою.
1.15. Мовою освітнього процесу у ліцеї є державна мова.
1.16. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються на підставі правочинів, що укладені між ними.

2. Організація освітнього процесу
2.1. Освітній процес у ліцеї організовується відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми ліцею та спрямовується на розвиток та виявлення обдарувань особистості шляхом формування і застосування її компентентностей для досягнення результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти.
2.2. Освітня діяльність закладу проводиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензуванням.
2.3. Ліцей відповідає за своїми зобов’язаннями всім закріпленим за ним майном, на яке може бути звернене стягнення згідно чинного законодавства України.
2.4.Ліцей для досягнення своєї мети згідно чинного законодавства України та обмеженнями, встановленими цим Статутом, укладає від свого імені будь-які правочини, господарські договори з юридичними та фізичними особами.
2.5. Основним документом, що регулює освітній процес є освітня програма, що розробляється на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням предметів, які вивчаються на профільному рівні.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи.
2.6. Відповідно до робочого навчального плану ліцею педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.7.Структура та тривалість навчального року, навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою ліцею у межах часу, передбаченого освітньою програмою, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психологічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону.
Тривалість уроків становить 45 хвилин .
Тривалість канікул у ліцеї протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.
2.8.Прийом до ліцею проводиться відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради складеного на основі Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України № 367 від 16.04.2018р., схваленого педагогічною радою ліцею і затвердженого наказом директора ліцею.
2.9. При зарахуванні до ліцею перевагу мають діти із сільської місцевості, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з особливими потребами, діти з малозабезпечених сімей. Зарахування до ліцею проводиться за наказом директора на підставі рішення приймальної комісії, заяви батьків, наявності медичної довідки і відповідного документа про освіту.
2.10.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.11.Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
2.12. Під час освітнього процесу у ліцеї не можуть проводитись будь-які платні заходи (екскурсії, майстер-класи, тренінги тощо) чи надаватись інші платні послуги.
2.13.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.14.У ліцеї визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.15. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.16. Порядок переведення і випуск учнів ліцею визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом МОН України від 14 .07. 2015року № 762.
2.17.Учням, які домоглися значних успіхів у навчанні, рішенням педагогічної ради ліцею може бути призначена стипендія за рахунок добровільних пожертвувань добродійних організацій та окремих громадян.
2.18.Звільнення учнів від випускних екзаменів проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України.
2.19.Випускникам ліцею видається свідоцтво про базову середню освіту та атестат про повну загальну середню освіту.
2.20.Ліцей розробляє і затверджує власну освітню програму на підставі типової, яка має містити:
- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
- навчальний план ліцею, який визначає загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між галузями знань та навчальними предметами за роками навчання, послідовність їх вивчення;
-деталізований опис очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів;
-навчальні програми( у тому числі модельні) предметів, що вивчаються за інваріантним і варіативним складниками;
-перелік навчальних предметів для вільного вибору учнями та/ або їх батьками;
-форми організації освітнього процесу;
-деталізований опис інструментарію формувального (поточного) та підсумкового оцінювання;
-інші освітні компоненти.
2.21. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею та затверджується директором ліцею.

3. Учасники освітнього процесу
3.1.Учасниками освітнього процесу ліцею є:
-учні;
-педагогічні працівники та інші працівники ліцею;
-педагогічні, медичні працівники, психологи та інші спеціалісти;
-батьки учнів, або особи, які їх замінюють;
-асистенти дітей з особливими освітніми потребами.
3.2.Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (лекції, тренінги, семінари, майстер-класи, конкурси тощо) здійснюється за рішенням директора ліцею та включно за умовами згоди батьків на участь їх дітей у відповідних заходах. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор ліцею.
3.3.Учні мають право:
-на вибір предметів, які вивчають на профільному рівні, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
-на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
-на доступ до інформації з усіх галузей знань;
-брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
-брати участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;
-брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;
-брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
-на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
-учні з сільської місцевості та міст обласного підпорядкування (крім міста Хмельницького) на цілодобове повне утримання за рахунок Засновника.
3.4.Учні зобов'язані:
-оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
-дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
-дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
-дотримуватися правил особистої гігієни;
-дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.
3.5.Педагогічними працівниками ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.6.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України « Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
3.7.Педагогічні працівники мають право на:
-захист професійної честі, гідності;
-самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців); участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;
-проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
-виявлення педагогічної ініціативи;
-позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
-участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу освіти;
-підвищення кваліфікації, перепідготовку;
-отримання пенсії в порядку визначеному законодавством України;
-на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
-забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
-сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
-сприяти зростанню іміджу закладу освіти;
-виховувати повагу до державної символіки, утверджувати принципи загальнолюдської моралі;
-виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
-готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
-дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
-захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
-постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
-виконувати статут закладу освіти, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
-виконувати накази і розпорядження керівника закладу освіти, органів управління освітою; брати участь у роботі педагогічної ради;
-враховуючи цілодобове перебування учнів в ліцеї, нести відповідальність за їх життя та здоров'я відповідно до своїх посадових обов'язків.
3.9.У ліцеї обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.10.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11.Батьки та особи, які їх заміняють, мають право:
-обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
-звертатись до органів державного управління освітою, керівника закладу освіти і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
-брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею;
-на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах.
-За власною ініціативою та на добровільних засадах можуть надавати закладу освіти благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.
3.12.Батьки та особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
-забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
-постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
-поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї. державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
-виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.Управління ліцеєм
4.1. Управління ліцеєм здійснюється Хмельницькою обласною радою та в межах галузевих повноважень – Департаментом.
4.2. Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює його директор.
У разі тимчасової відсутності директора (відрядження, хвороба, відпустка або інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник директора або інша особа, на яку покладені обов’язки наказом директора.
У разі неможливості видання наказу директора про виконання його обов’язків, покладання виконання обов’язків директора здійснюється розпорядженням голови обласної ради.
4.3. Директор ліцею призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням Засновника відповідно до затвердженого ним Положення. Директор підзвітний і підконтрольний Засновнику. При призначенні на посаду з директором укладається контракт, в якому визначаються його права, строк найму, обов’язки і відповідальність перед Засновником та трудовим колективом, умови його матеріального та соціального забезпечення з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством України.
У разі звільнення директора або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин голова обласної ради своїм розпорядженням призначає тимчасово виконуючого обов’язки директора на період до призначення директора в порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.4.Призначення на посади та звільнення з посад заступників директора здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.5.Директор ліцею:
-здійснює керівництво і контроль за діяльністю ліцею;
-несе повну відповідальність за стан збереження майна та результати діяльності ліцею;
-діє без доручення від імені ліцею, укладає правочини, угоди з юридичними та фізичними особами, представляє її в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;
-забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня;
-організовує, спрямовує і координує освітній процес, відповідає за якість та ефективність;
-забезпечує своєчасну сплату податків, зборів, інших загальнообов’язкових платежів, своєчасну виплату заробітної плати;
-відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, за рівнем навчальних досягнень вихованців (учнів);
-створює необхідні умови для проведення позанавчальної роботи, організації безпечної життєдіяльності вихованців (учнів);
-забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічних правил та норм, протипожежної безпеки та правил техніки безпеки;
-вживає заходів щодо пропаганди здорового способу життя, дотримання правил особистої гігієни;
-забезпечує права вихованців (учнів) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
-підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів та вихованців (учнів);
-дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, а також організацій, зареєстрованих у порядку встановленому законодавством України, у освітньому процесі, керівництві дитячими об’єднаннями за інтересами;
-розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами ліцею;
-щоквартально подає Засновнику звіт про результати фінансово-господарської діяльності за встановленою формою;
-щорічно та у разі внесення змін подає на розгляд та погодження голові обласної ради штатний розпис, положення про оплату праці (положення про преміювання);
-контролює дотримання режиму роботи ліцею, організацію харчування і медичного обслуговування вихованців;
-організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
-видає у межах компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
-щороку звітує про роботу закладу на конференції колективу;
у разі тимчасової відсутності директора (відрядження, хвороба, відпустка або інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник директора або інша особа, на яку покладені обов’язки наказом директора;
- у разі неможливості надання наказу директора про виконання його обов’язків, покладання обов’язків директора здійснюється розпорядженням голови обласної ради;
- у разі звільнення директора або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, голова обласної ради своїм розпорядженням призначає тимчасово виконуючим обов’язки директора на період до призначення директора в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- здійснює інші юридично значимі дії відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
4.6. Колегіальним органом управління ліцеєм є педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор ліцею. До складу педагогічної ради входять заступники директора, педагогічні працівники, інші спеціалісти. У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники Засновника, органів управління освітою, охорони здоров’я, підприємств, установ, громадських організацій, батьків або осіб, які їх замінюють.
4.7. Педагогічна рада:
- схвалює перспективний план розвитку та річний план роботи закладу;
- схвалює освітню програму закладу, зміни до неї та оцінює результативність її виконання;
- схвалює положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, що має включати систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності;
- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
- приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу, притягнення їх до відповідальності за невиконання своїх обов’язків, у тому числі відрахування із закладу, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
- ініціює проведення позапланового інституційного аудиту закладу та громадської акредитації закладу;
- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.
Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем.
Рішення педагогічної ради, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі.
4.8. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є конференція колективу, яка скликається не менше одного разу на рік.
Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
- працівників ліцею – зборами трудового колективу;
- учнів ліцею ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;
- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 31, учнів – 31, батьків і представників громадськості – 31.
4.9. Термін їх повноважень становить три роки.
Конференція є правомочною, якщо у її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати конференцію мають голова ради ліцею, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор ліцею, голова Хмельницької обласної ради.
4.10. Конференція:
- обирає раду ліцею, її голову, встановлює термін їх повноважень;
- заслуховує звіт директора і голови ради ліцею;
- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово- господарської діяльності ліцею;
- затверджує основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності ліцею;
- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та цим Статутом.
4.11. У період між конференціями діє рада ліцею (далі-рада).
Метою діяльності ради є:
- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ліцею та удосконалення освітнього процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ліцеєм;
- розширення колегіальних форм управління ліцеєм;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.
4.12. Основними завданнями ради є:
- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
- формування навичок здорового способу життя;
- створення належного клімату в ліцеї;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців (учнів);
- підтримка. громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання вихованців (учнів);
-ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення вихованців (учнів), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців (учнів) та ліцеєм з метою забезпечення єдності освітнього процесу;
- здійснення інших повноважень передбачених законодавством України та цим Статутом.
До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, вихованців (учнів) ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості.
Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією ліцею.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.13. Рада ліцею діє на засадах:
-пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
-дотримання вимог законодавства України;
-колегіальності ухвалення рішень;
-добровільності і рівноправності членства;
-гласності.
Рада працює за планом, що затверджується конференцією.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою, а також членами ради. Ініціаторами скликання ради також можуть бути: директор ліцею, голова Хмельницької обласної ради.
Рішення ради приймаються простою більшістю голосів, присутніх за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту ліцею, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації ліцею з рішенням ради конференцією зборів трудового колективу створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ліцею.
Очолює раду ліцею голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
4.14.Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ліцею, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.15.Рада ліцею:
- організовує виконання рішень конференцій;
-вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов національних меншин;
-разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ліцею;
-сприяє формуванню мережі класів ліцею, обґрунтовуючи її доцільність;
-разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
-вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
-ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
-сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з вихованцями;
- розглядає питання родинного виховання;
- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових, умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально- економічних умовах;
-сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
-організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців (учнів);
-розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи ліцею;
4.16.За рішенням засновника або уповноваженого ним органу для ліцею на визначений засновником строк може бути створена піклувальна рада.
Піклувальна рада сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку ліцею, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії ліцею з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.
4.17.Піклувальна рада:
- аналізує та оцінює діяльність ліцею та його керівника;
- розробляє пропозиції до перспективного плану розвитку ліцею та аналізує стан його виконання;
- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;
- контролює виконання кошторису ліцею і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником ліцею;
- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту ліцею;
- може вносити Засновнику закладу освіти подання про заохочення керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;
- здійснювати інші повноваження, визначені установчими документами ліцею.
Склад піклувальної ради формується Засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління закладу освіти, органів громадського самоврядування закладу освіти, депутатів обласної ради.
До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники ліцею.
Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем.
Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів ліцею з правом дорадчого голосу.
Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого Засновником закладу загальної середньої освіти.
4.18. У ліцеї відповідно до вимог чинного законодавства України укладається колективний договір.
4.19. Право на укладання колективного договору від імені власника майна або уповноваженого ним органу надається директору ліцею, з однієї сторони, і однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом ліцею органами, а у разі відсутності таких органів представниками трудящих обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.
4.20. Колективний договір регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини трудового колективу з адміністрацією ліцею, питання охорони праці, соціального розвитку ліцею.

5. Матеріально-технічна база ліцею.
5.1. Майно ліцею становлять основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі ліцею.
5.2. Майно ліцею перебуває у комунальній власності і є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області та закріплено за ліцеєм на праві оперативного управління.
Здійснюючи право оперативного управління ліцей володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, з обмеженням, визначеним у цьому Статуті, правомочності розпорядження майном за згодою із Засновником.
5.3. Джерелами формування майна ліцею є:
- майно, передане Засновником;
- кошти, отримані за надання платних послуг, що надаються у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України;
- кошти місцевого бюджету;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування тощо фізичних і юридичних осіб, дари, а також майно, передане за заповітом;
- майно, придбане у інших юридичних і фізичних осіб у порядку встановленому чинним законодавством України;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
Майно ліцею становлять основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі ліцею.
5.4. Ліцей за погодженням з Засновником має право відчужувати, передавати закріплене за ним майно іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, обмінювати, здавати його в оренду, надавати в тимчасове користування або в позичку, а також списувати його з балансу у відповідності до чинного законодавства України.
Відчуження основних засобів здійснюється у порядку, що встановлений чинним законодавством України. Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються у порядку, визначеному чинним законодавством України та Засновником.

5.5. Ліцей відповідно до чинного законодавства України здійснює користування землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.6.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.7.Збитки, завдані ліцею у внаслідок порушень її майнових прав, іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства України.
5.8.Ліцей є неприбутковою організацією.

6. Фінансово-господарська діяльність ліцею
6.1. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі її кошторису.
6.2. Джерелами формування кошторису ліцею є:
-кошти місцевого бюджету;
-кошти, отримані за надання платних послуг, що надаються у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України;
- кошти фізичних, юридичних осіб;
- доходи від оренди приміщень, споруд, обладнання;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування фізичних і юридичних осіб, дари, а також майно, передане за заповітом;
- інші кошти, отримані на підставах, не заборонених законодавством України.
6.3.Фінансова автономія ліцею полягає у виконанні наступних завдань ( у межах установлених затвердженим кошторисом):
- формування структури ліцею та його штатного розпису;
- встановленням виплат і доплат, надбавок, виплати матеріальної допомоги, премій, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
- оплата поточних ремонтних робіт приміщень і споруд ліцею;
- оплата підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
6.4. У ліцеї створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб вихованців за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел, що не заборонені законодавством України.
Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку ліцею у відповідній установі і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором.
Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється ліцеєм відповідно до законодавства. Витрачання коштів фонду здійснюється згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення ради ліцею.
Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи, уповноважені законодавством України та Засновником.
6.5.Ліцей за погодженням з головою Хмельницької обласної ради має право укладати угоди і договори про співробітництво з іншими навчальними закладами, юридичними та фізичними особами .
6.6.Участь ліцею у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
6.7. Ліцей здійснює бухгалтерський, оперативний обліки та веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України.
6.8.Директор ліцею та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.
6.9. Аудит та перевірка фінансової діяльності ліцею здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7. Контроль за діяльністю ліцею
7.1 Контроль за діяльністю ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.
7.2. Державний контроль здійснюють уповноважені органи відповідно до чинного законодавства України

8.Порядок внесення змін і доповнень до статуту
8.1. Зміни і доповнення до цього Статуту затверджуються Засновником та реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9. Припинення діяльності ліцею
9.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) ліцею здійснюється за рішенням Засновником, а у випадках, передбачених чинним законодавством України - суду або органу, визначеного законодавством України.
9.2. Ліквідація ліцею здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником, а у випадках, передбачених чинним законодавством України - судом чи органом визначеним законодавством України.
9.3. Орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію ліцею, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами.
9.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню ліцеєм.
9.5. При реорганізації чи ліквідації ліцею працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
9.6. У разі ліквідації ліцею його активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу обласного бюджету.

Back to top