• ff1
  • 57
  • 55
  • 56
  • 58
loading...

Ліцейні новини

loading...

Повідомлення

loading...

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до Хмельницького ліцею 
Хмельницької обласної ради

1. Загальні положення
1.1. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів (далі Порядок) до Хмельницького ліцею Хмельницької обласної ради (далі ліцею) складений на основі Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України № 367 від 16.04.2018р.
1.2. Зарахування учнів до 9-х та 10-х класів ліцею здійснюється, як правило, на конкурсній основі.
1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні з Хмельницької області незалежно від місця проживання.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
1.5. Переведення учня до іншого закладу освіти здійснюється відповідно до розділу 3 цього Порядку .
1.6. Відрахування учня із ліцею здійснюється відповідно до розділу 4 цього Порядку .

2. Організація і проведення конкурсу. Зарахування до ліцею.

2.1. Порядок оголошується не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсного відбору. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні ліцею. Зміст оголошення доводиться до відома вступників через веб-сайт ліцею.
2.2. Не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсу на веб-сайті ліцею розміщуються зразки конкурсних завдань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.
2.3. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором ліцею.
Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою ліцею та затверджуються директором.
Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами базової середньої освіти.

2.4. Конкурсні випробування проводяться в усній, письмовій та/або з використанням цифрових технологій (тестування, у тому числі комп’ютерне, диктант, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт, співбесіда тощо).
Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників відбуваються в один день.
2.5. Роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усного випробування, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у ліцеї не менше одного року.
2.6. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового, цифрового – не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.
Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до ліцею згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.
Списки зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюються у приміщенні та на сайті ліцею.
2.7. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває ліцей, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.
2.8. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора ліцею.  До заяви додаються:
1) оригінал відповідного документа про освіту;
2) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
3) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/0 «Результати медогляду»;
4) оригінал або копія медичної довідки за формою № 063 /ос « Карта профілактичних щеплень»;
5) довідка про склад сім’ї.
2.9.У разі якщо кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у дев’ятому (дев’ятих) класі (класах) ліцею конкурсний відбір не проводиться і  видається наказ про зарахування усіх дітей.
У разі якщо кількість поданих  заяв перевищує загальну кількість місць у дев’ятому (дев’ятих) класі (класах) ліцею,  оприлюднюється оголошення про проведення конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до розділу 2 цього Порядку.
Педагогічна рада ліцею визначає навчальний предмет для конкурсних випробувань до 9-х класів ліцею.
2.10. Зарахування учнів до 10 класу ліцею здійснюється шляхом конкурсу з обраних вступниками предметів, які будуть вивчатися в 10 класі на профільному рівні: українська мова та література, англійська мова, історія України, всесвітня історія, математика, біологія, хімія,  географія, економіка, правознавство.
2.11. Зарахування випускників 9-х класів ліцею до 10-го класу здійснюється за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації.
2.12. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраних профілів та відображають їх навчальні, творчі досягнення.
Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, переможці та учасники ІІІ – ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також призери та учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу 12 балів.
2.13. При зарахуванні до ліцею перевагу мають діти із сільської місцевості, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими потребами, діти з малозабезпечених сімей.
2.14. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
2.15. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в закритому конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
2.16. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.
Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
2.17. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).
2.18. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами визначає голова конкурсної комісії для кожного предмету окремо.
2.19. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях на вільні місця, терміни проведення яких визначає директор ліцею.
2.20. Учні, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Наказ про зарахування видається після оголошення результатів конкурсу з врахуванням термінів апеляції вступника.
2.21. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею. На вільні місця проводиться додаткове конкурсне приймання.
2.22. Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у класі (класах) ліцею з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».
У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.
2.23. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 9, 10-11 (12) класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що й основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
2.24. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється на веб-сайті ліцею впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.
2.25. Порядок вступу до закладу освіти та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою ліцею та затверджуються його директором.
2.26. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

3. Переведення учнів

3.1. Для переведення учня з іншого навчального закладу до ліцею (на вільне місце) один з його батьків має звернутися до адміністрації ліцею щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) в довільній формі.
Директор ліцею упродовж п’яти робочих днів з дня надходження такого звернення надає заявнику письмову відповідь про наявність чи відсутність вільних місць у певному класі.
Зарахування учня до ліцею на вільне місце відбувається на загальних засадах, передбачених даним Порядком.
3.2. Переведення учнів ліцею до наступного класу відбувається відповідно до чинного законодавства. (Наказ МОН України від 14.07.2015р. № 762)
3.3. Переведення учня із одного профільного класу в клас з іншим профілем навчання (на вільне місце) відбувається після закінчення семестру або навчального року, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора і за умови складання академрізниці.

4. Відрахування учнів із ліцею

4.1.Із ліцею відраховуються учні, які:
- здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;
- переводяться до іншого закладу освіти;
- вибувають на постійне місце проживання за межі України.
Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видачі відповідного наказу керівником ліцею.
4.2. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть бути відраховані учні ліцею:
- які здобули початковий результат (1, 2 , 3 бали) чи не здобули жодного результату річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з одного з предметів, що ними вивчалися поглиблено відповідно до освітньої програми та навчального плану ліцею;
- які порушили хоча б один із обов’язків визначених у п.3.4. Статуту ліцею.

5.Відповідальність за дотримання Порядку.

5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за недотримання працівниками закладу положень цього Порядку.

Back to top