Стратегія
розвитку Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради
на 2018/2023 р.р.


Хмельницький ліцей ІІ-ІІ ступенів Хмельницької обласної ради – це академічний заклад, який передбачає профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях.
Місія ліцею – кожному ліцеїсту гідні й необхідні умови розвитку та реалізації свого потенціалу для власного й суспільного блага.

Мета:
- створення наукового ліцею-інтернату – закладу спеціалізованої освіти ІІ- ІІІ ступенів наукового профілю, що має у своїй структурі пансіон з повним утриманням здобувачів загальної середньої освіти;
- розширення співпраці з Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Хмельницьким територіальним відділенням Національного центру « Мала академія наук України», поглиблення та урізноманітнення форм співпраці з вищими навчальними закладами міста Хмельницького з метою створення належних умов для організації науково-дослідницької роботи учителів та учнів ліцею;
- розширення співпраці з вищими навчальними закладами України, Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, лабораторіями Інституту педагогіки АПН України;
- удосконалення роботи предметних кафедр ( циклових комісій) педагогічних працівників з метою провадження науково- дослідницької, експериментальної, методичної роботи педагогів, координації наково-дослідницької діяльності учнів;
- створення піклувальної ради закладу;
- створення умов для гармонійного розвитку ліцеїстів шляхом співпраці учнів, батьків, учителів, громади, через відкриті стосунки, беззаперечне прийняття дитини, свободу й творчість учителя.

Завдання:
- здійснення освітньої діяльності, спрямованої на залучення та підготовку учнів до наукової , науково-технічної та експерементальної діяльності;
- забезпечення здобуття учнями освіти понад вимоги відповідного державного освітнього стандарту;
- організація навчання учнів, які виявили здібності у певній освітній галузі відповідно до наукового профілю закладу освіти;
- підготовка випускників ліцею, здатних до успішної самореалізації в суспільстві, що володіють ключовими життєвими компентентностями та наскрізними вміннями «Нової української школи» - особистостей, інноваторів, патріотів.

План
стратегічного розвитку закладу спрямований на:

Виконання:
- Конституції України;
- Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших законодавчих та підзаконних актів законодавства у сфері освіти і науки, рішень ( розпоряджень) засновника або уповноваженого ним органу, власних установчих документів.
Реалізацію:
- сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників навчально-виховного процесу;
- нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;
Створення належних умов для:

- реалізації інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання нових знань та пошук шляхів їх застування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;
- реалізації наукової діяльності, спрямованої на одержання і використання нових знань для розв’язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем;
- набуття знань щодо провадження інноваційної діяльності з метою подальшого провадження підприємництва та впровадження результатів наукової та науково-технічної діяльності;
- розвитку інноваційної культури;
- забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учнів;
- доступного та якісного освітнього середовища;
- рівного доступу до освіти талановитої молоді області, підтримки та розвитку обдарованих учнів;
- гуманних відносин в освітньому закладі;
- соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я учнів, формування здорового способу життя.
- необхідної матеріально-технічної бази;

Основоположні принципи, що регламентуватимуть роботу Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради:

людиноцентризм;
верховенство права;
забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
науковий характер освіти;
цілісність і наступність системи освіти;
прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
відповідальність і підзвітність перед суспільством;
нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми;
фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія у межах, визначених законом;
гуманізм;
демократизм;
єдність навчання, виховання та розвитку;
виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
формування громадянської культури та культури демократії;
формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
сприяння навчанню впродовж життя;
інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;
нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;

Діяльність ліцею базується на принципах незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації, та передбачає:
1. Самостійність закладу у вирішенні основних питань змісту його діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, установлення довір'я між учасниками педагогічної діяльності.
2. Науковість та ефективність навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних досягнень.
3. Демократизм і гуманізм освітнього процесу.
4. Збереження, передачу, відновлення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти.
5. Раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання для задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних можливостей, інтересів.
6. Забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя і здоров'я.
7. Створення чіткої інноваційної системи освіти.
8. Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи ліцею.
9. Етичність стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу.

Ключові переваги стратегії закладу:

1. Забезпечення нового змісту освіти (гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість) через широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і партнерства.
2. Комплексний підхід до розбудови школи і розвитку учня.
3. Орієнтація на створення ситуації успіху та позитивний результат

Стратегічний план розвитку Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради розрахований на 5 років і включає в себе:

1. Освітню та виховну складову.
2. Методичну складову.
3. Систему збереження та зміцнення здоров’я ліцеїста та вчителя.
4. Матеріально-технічну складову.

1. Освітня складова
1.1. Утвердження інноваційного навчання, націленого на:
- новий зміст освіти, заснований на формуванні компентентностей , потрібних для успішної самореалізації в суспільстві;
- орієнтацію на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм;
- створення сучасного освітнього середовища в закладі, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для успішного навчання учнів;
- вдосконалення профільного навчання, забезпечення через профільність досягнення ліцеїстами необхідного рівня базової компетентності, успішного вибору подальшого освітнього та професійного шляху;
- забезпечення належної допрофільної підготовки учнів;
- формування особистості, здатної вносити інноваційні зміни в існуючу культуру і середовище, успішно розв’язувати проблемні ситуації, які постають як перед окремою людиною так і перед суспільством;
- залучення ліцеїстів до активної навчально-пізнавальної діяльності, що характеризується інтенсивною багатосторонньою комунікацією суб’єктів діяльності, обміном інформацією, результатами діяльності учнів між собою і вчителем, участю учнів у всеукраїнських та міжнародних заходах змагального характеру наукового напряму ( конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо)
- спонукання учнів до ініціативності, творчого підходу та активної позиції у всіх видах діяльності;
- здобування знань і вмінь, конструювання власного образу світу, формування ключових компетентностей самим учнем, що значно підвищує результативність освітнього процесу;
- становлення індивідуально-особистісної технології життєтворчості, орієнтація ліцеїстів на життєву самовизначеність, майбутню професію, трудову діяльність.
1.2. Модернізація змісту освіти відповідно до основних пріоритетів:
- особистісної та компетентнісної орієнтованості, спрямованості на гармонійний розвиток особистості, гуманітаризації та фундаменталізації змісту, його міжпредметної інтеграції, доступності, посилення діяльнісного і креативного складників змісту, його виховного потенціалу, зокрема в напрямі громадянського і національно-патріотичного виховання ліцеїстів.
- забезпечення роботи ліцею відповідно до вимог суспільного замовлення з поєднанням інтелектуальних, творчих, функціональних можливостей кожної дитини, закладу в цілому з виховно-розвиваючими можливостями і потребами сім’ї, громади, недержавних організацій.
- продовження виконання державного замовлення на освіту ліцеїстів в рамках Держстандарту школи в повному обсязі і високоякісно, забезпечення випускникам ліцею свободи вибору та широких перспектив у майбутньому.
- створення якісної системи психолого-педагогічного супроводу навчального процесу для покращення ефективності на засадах гуманітаризації освіти.
- забезпечення комплексної інформатизації навчального процесу, та використання новітніх інформаційних технологій освітньої практики;
- здійснення загальнообов’язкової освіти в атмосфері вільного творчого навчання у поєднанні з набуттям практичних навичок.
- утвердження ліцею, як закладу, де основні зусилля спрямовуються на розвиток творчих здібностей та громадянської компетентності вихованців.
- продовження та вдосконалення науково-експериментальної роботи в навчальному закладі;
- створення на базі ліцею мережі районних філій з метою допрофільної підготовки майбутніх ліцеїстів;
- запровадження в ліцеї проекту «Обдарована дитина»;
- створення в ліцеї єдиного освітнього інформаційного центру;
- створення належних умов для організації науково-дослідницьких робіт учителів та учнів:
- розвиток комунікативних навичок ліцеїстів у володінні іноземними мовами;
- участь в міжнародних освітніх проектах та грантах;
- налагодження мережевих взаємодій з іншими закладами, розвиток ліцею як відкритої освітньої системи;

2. Виховна
Виховна робота у ліцеї спрямована на формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта навчально-виховного процесу відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Концепції громадянської освіти та виховання, Обласної програми правової освіти населення на 2016/2020 рр.
Для реалізації та втілення у життя відповідних завдань розроблено план заходів, які передбачають:
- забезпечення наступності та системності національно-патріотичного виховання з учнями 9, 10, 11 класів;
- залучення юнаків і дівчат до вивчення культури, історії України, пропагування кращих здобутків національної спадщини, підтримку професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих об'єднань, гуртків, організація екскурсій, зустрічей з цікавими людьми;
- проведення спортивних змагань, заходів військово-патріотичного виховання, спрямованих на утвердження здорового способу життя сучасної молоді;
- розвиток системи профорієнтаційної діяльності щодо подальшої самореалізації особистості у сучасному освітньому просторі;
- виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності через традиційні та інноваційні технології у навчально-виховному процесі;
- виховання правової культури в умовах демократичного суспільства;
- створення громадської організації «Батьківський форум» з метою реалізації формули партнерства «учитель – учень – батьки»;
- формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності з урахуванням внутрішніх міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив подальшої інтеграції українського суспільства у європейський простір.
3. Методична складова
- запровадження компетентнісно-орієнтованих методик, технологій навчання та оцінювання результатів навчання;
- створення інформаційно-освітнього середовища, яке враховує пізнавальні особливості учнів та їхні здібності, їх інтереси й освітні потреби;
- використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
- створення умов для поліпшення психолого-педагогічної, інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогів ліцею;
- стимулювання педагогів до особистого і професійного зростання;
- вивчення якості забезпечення освітнього процесу педагогічними кадрами, готових до роботи в нових умовах;
- створення умов для активної постійно діючої системи безперервної освіти педагогів, оптимальних умов для реалізації інноваційних проектів та співробітництва між учителями-фахівцями, втілення педагогіки партнерства;
- створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження інноваційного досвіду роботи;
- посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності навчального закладу;

4. Система збереження і зміцнення здоров’я учня та вчителя

- забезпечення виконання освітньої програми розвитку «Школа здоров’я» з метою формування в учнів позитивного відношення до здорового способу життя.
- створення в ліцеї цілісної системи позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання.
- сприяння формуванню підстав для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій, направлених на збереження здоров’я.
- забезпечення учнів необхідною інформацією для формування особистої стратегії, яка б дозволила зберегти і зміцнити здоров’я.
- створення науково-інформаційного простору з питань збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
- розширення та урізноманітнення шляхів взаємодії школи, батьків і громадськості в контексті зміцнення здоров’я.

Back to top